2.

Ethische richtlijnen voor AI

De tijd dat AI↓De meest dominante associatie met AI is machine learning. Uit onderzoek van de World Intellectual Property Organisation (WIPO) uit 2019 blijkt tevens dat machine learning de meest dominante AI-technologie is die in patentaanvragen is opgenomen. Binnen deze toekomstverkenning richten we ons daarom hoofdzakelijk op machine learning en aanverwante methodieken. >Hoofdstuk 1.1.1-systemen voornamelijk bekendheid verwierven door het verslaan van schaakgrootmeesters lijkt achter ons te liggen. Uiteraard rezen hierbij de nodige vragen op, want als een computer ons kan verslaan in een intellectueel spel als schaken of Go, op welke vlakken zouden computers ons dan nog meer kunnen verslaan? Wat doet dit met de relatie tussen mens en technologie? En wat betekent dit voor ons mens-zijn? Interessante vraagstukken, maar nog altijd vrij abstract en filosofisch van aard. Inmiddels worden AI-systemen toegepast in uiteenlopende domeinen en komen er steeds meer toegepaste ethische vraagstukken aan het licht. Dit gaat niet meer over ‘what if…’, maar over ‘what now’.

Zo zijn de eerste doden door het gebruik van autonome voertuigen een feit, wordt ons recht op privacy↓In het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens is privacy opgenomen als het recht op respect voor het privéleven. Deze bepaling vereist een eerlijke balans tussen het maatschappelijk belang dat een technologie dient en de inbreuk op het privéleven die de technologie maakt. >Hoofdstuk 3.1.2 ondermijnd door de inzet van locatieapps en worden groepen mensen benadeeld door fraudedetectiesystemen. Nu de hypotheses zijn bevestigd lijken we wakker te zijn geschud. Van de private sector tot maatschappelijke organisaties en overheden, ze zijn allemaal in de pen geklommen om ethische richtlijnen te formuleren. Een mooie en belangrijke eerste stap. Zeker voor aanhangers van de beginselethiek. Het is hierbij interessant om te kijken wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze richtlijnen zijn. De vraag is echter of het ontwikkelen van richtlijnen voldoende is. Uiteindelijk moeten deze richtlijnen vertaald worden naar de praktijk. En zoals altijd lijkt de praktijk weerbarstiger te zijn dan de theorie. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met conflicterende waarden? En welke uitdagingen liggen er nog voor ons? Het is van belang om ook vanuit de gevolgenethiek te redeneren. Gelukkig zijn er steeds meer instanties die aan verschillende checklists, assessments en toolkits hebben gewerkt. Op deze wijze komen we weer een stap dichterbij het in praktijk brengen van ethiek↓Ethiek is een tak binnen de filosofie die zich bezighoudt met de systematische reflectie van wat als goed of juist handelen bestempeld wordt. >Hoofdstuk 3.1. Het is echter nog wel van belang om te onderzoeken of aan de hand van deze tools ook echt de stap kan worden gemaakt naar het ontwerpproces. Kunnen we met deze tools daadwerkelijk deugdelijk handelen?

2.

Ethische richtlijnen voor AI