4.1

De drivers

De acceptatie om besluiten volledig uit handen te geven aan AI↓De meest dominante associatie met AI is machine learning. Uit onderzoek van de World Intellectual Property Organization (WIPO) uit 2019 blijkt tevens dat machine learning de meest dominante AI-technologie is die in patentaanvragen is opgenomen. Binnen deze toekomstverkenning richten we ons daarom hoofdzakelijk op machine learning. >Hoofdstuk 1.1.1 , was in de aanloop naar het scenario van ‘Robot Rights’ relatief beperkt. De angst dat intelligente systemen de controle zouden kunnen overnemen was groot; de stip op de horizon was dan ook een gelijkwaardige samenwerking tussen mens en machine, niet de creatie van superintelligentie↓Super AI: Artificial Super Intelligence (ASI) kan bereikt worden wanneer AI het kunnen van het menselijk brein op alle mogelijke domeinen overstijgt. >Hoofdstuk 1.1.1 . Het geloof dat mens en machine samen beter zouden kunnen presteren dan elk van hen apart zou kunnen, zorgde ervoor dat de belangen groot waren en er veel geïnvesteerd werd in de technologieën. Door het loslaten van de focus op het nastreven van menselijke intelligentie↓Intelligentie kan omschreven worden als een aaneenschakeling van verstandelijke vermogens, processen en vaardigheden, zoals kunnen redeneren en je flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. >Hoofdstuk 1.2.1 , ontstond ruimte om een beter begrip te krijgen van de complementaire eigenschappen van de technologieën. Er is daarom met name veel geïnvesteerd in wetenschap, wat zorgde voor een enorme toename van de beschikbare kennis.

Dit heeft eraan bijgedragen dat de beschikbaarheid van resources enorm groot was. Doordat de ontwikkeling van AI relatief gecontroleerd plaatsvond, bleven de ongewenste gevolgen op de korte termijn beperkt. Mensen stonden zonder al te veel moeite hun data af en geloofden dat het voor hun eigen bestwil was. We zouden immers maatschappelijke problemen kunnen oplossen met behulp van AI als onze partner. Dit heeft eraan bijgedragen dat de prestaties van de technologieën in een korte tijd sterk verbeterden. Hierdoor ontstonden teams waarin de twee vormen van intelligentie samenwerkten, zodat ze elkaar aanvulden. AI vormde een op zichzelf staande vorm van intelligentie met een gelijkwaardig intelligentieniveau.

4.1

De drivers